نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

محل تحصیل

سابقه

ابراهیم نجفی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مدیریت کشاورزی

دانشگاه ITCهلند

39 سال

افشین نجفی

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس سازه های آبی

دانشگاه تهران

5 سال

مرستا ویداکویچ

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

دکترای اصلاح نباتات

دانشگاه Belgrade

40 سال

سید یعقوب صادقیان مطهر

مشاور عالی

دکترای اصلاح نباتات

دانشگاه کشاورزی سوئد

30 سال

محسن عباس آبادی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

فوق لیسانس تکنولوژی بذر

دانشگاه تهران

5 سال

امیر صنعتی مقدم

کارشناس تولید بذر

لیسانس زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد واحد کرج

5 سال

لیلا تیموری نسب

مسئول مالی و اداری

لیسانس حسابداری

دانشگاه بوعلی سینا همدان

7 سال

نعیمه سادات اسماعیل زاده

کارشناس ارشد باغبانی

فوق لیسانس باغبانی

دانشگاه تهران

7 سال

سپیده نجفی کارشناس آبیاری لیسانس آبیاری دانشگاه بین المللی قزوین 2 سال

حسین دهبان

کارشناس ارشد آبیاری

دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب

دانشگاه تهران

5 سال

عطیه زارعی

کارشناس مطالعات و نقشه

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

دانشگاه بوعلی سینا

2 سال

رسول غراوی

کارشناس اجرائی آب و خاک

لیسانس علوم دامی - طیور

دانشگاه دولتی گنبد کاووس

3 سال