صلاحیت های کسب شده شرکت شامل:

1- صلاحیت پیمانکاری پایه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه

2- صلاحیت پیمانکاری پایه 5 در رشته کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه

3- صلاحیت پیمانکاری پایه 5 آبیاری تحت فشار از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

4- صلاحیت نظارت تولید بذر در سطح ملی از موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی